Fork me on GitHub
Suzf  Blog

KVM 主机克隆

*** 克隆必须为关闭或者暂停状态下进行 ***

1. virt-clone

virt-clone -o hello_kvm -n hello_world -f /opt/data/kvm/images/hello_kitty.img

-o ORIGINAL_GUEST, --original=ORIGINAL_GUEST    原始客体的名称
-n NEW_NAME, --name=NEW_NAME                    新客户端的名称
-f NEW_DISKFILE, --file=NEW_DISKFILE            作为新客户端磁盘映像的新文件

2. 通过复制虚拟机的配置文件和磁盘映像文件进行克隆
复制文件 修改配置
详细过程 略